22 Kwiecień 2018      Imieniny obchodzą: Kaja, Leon, Łukasz

EKUZ / EHIC - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - do czego uprawnia, wniosek, formularz

EKUZ  EHIC - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

EKUZ uprawnia do korzystania w stanach nagłych z opieki zdrowotnej podczas tymczasowego pobytu w państwie członkowskim Unii Europejskiej oraz EFTA. Zobacz kto ma prawo do ubezpieczenia, jak otrzymać kartę, formularz do złożenia... - informuje POLEMI.co.uk


- Co to jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

 

- Kto ma prawo do EKUZ / EHIC wydawanej przez NFZ

 

- W jakim celu wydawana jest EKUZ / EHIC?

 

- Jak złożyć wniosek o EKUZ? - formularz

 

- Niezbędne dokumenty

 

- Na jaki okres wydawana jest EKUZ?

 

- Do czego uprawnia EKUZ?

 

Co to jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

 

Zobacz także:

 

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - EKUZ (ang. European Health Insurance Card, EHIC) uprawnia do korzystania w stanach nagłych z opieki zdrowotnej podczas tymczasowego pobytu w państwie członkowskim Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Ubezpieczony może skorzystać ze świadczeń medycznych w oparciu o EKUZ, w sytuacji nastąpienia nagłego pogorszenia stanu zdrowia, tak by nie musiał - w związku z koniecznością leczenia - przerywać pobytu w państwie członkowskim. EKUZ potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych (z wyjątkiem tzw. kosztów własnych pacjenta, o ile zostały przewidziane w ustawodawstwie państwa pobytu).

 

 

 

Zgodnie z przepisami wspólnotowymi z zakresu koordynacji systemów ochrony zdrowia w poszczególnych państwach członkowskich UE i EOG, EKUZ może zostać wydana wyłącznie tym osobom, które posiadają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z ustawodawstwem jednego z państw UE/EOG.

 


Ważność tego dokumentu wygasa zawsze z chwilą utraty tego uprawnienia. W odniesieniu do Polski oznacza to, że EKUZ może być wydana osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia i zachowuje ważność do momentu określonego w niej, jako data końcowa ważności karty, chyba że w czasie, w którym była ważna, posiadacz karty utracił status osoby ubezpieczonej w NFZ. W takiej sytuacji EKUZ traci ważność w tym samym dniu, co utrata statusu osoby ubezpieczonej w Funduszu.

 

Kto ma prawo do EKUZ / EHIC wydawanej przez NFZ

 

EKUZ oraz Certyfikat wystawiane są zasadniczo dla trzech kategorii podmiotów, tj. dla:

 

1. Osób ubezpieczonych w NFZ;

 

2. Osób wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tj.:

 

  1. a)osób objętych decyzją wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy,
  2. b)nieubezpieczonych kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP;
  3. c)nieubezpieczonych osób posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP, które nie ukończyły 18 roku życia;

 

3. Osób uprawnionych na zasadach określonych przepisami o koordynacji - tj. osób ubezpieczonych w krajach EFTA i zamieszkujących na terytorium RP, z zarejestrowanym formularzem E109 lub E121.

 


Każda osoba ubezpieczona, także członek rodziny, otrzymuje własną Kartę. A zatem, gdy np. na wakacje wyjeżdża czteroosobowa rodzina, każdy jej członek, w tym dzieci, powinien zaopatrzyć się w EKUZ.

 

W jakim celu wydawana jest EKUZ / EHIC?

 

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz Certyfikat wystawiane są co do zasady w związku z:

 

- Wyjazdem związanym z pobytem turystycznym;

 

- Wyjazdem związanym z pracą, np. w związku z delegacją służbową pracownika najemnego (w tym również pracowników służb mundurowych), wykonywaniem podobnej pracy w innym państwie przez osobę prowadzącą działalność tzw. "samo-delegowanie", czy też w związku z wykonywaniem pracy lub prowadzeniem działalności na własny rachunek w dwóch lub kilku państwach członkowskich - dotyczy to osób posługujących się formularzem E101/E102/A1 oraz dyplomatów;

 

- Wyjazdem do szkoły lub na uczelnię w celu kształcenia się, lub też na praktyki studenckie/uczniowskie;

 

- Poszukiwaniem pracy przez bezrobotnego - dotyczy to osób posługujących się formularzem E303 lub U2;

 


Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie przysługuje osobom, które przestały podlegać polskiemu ustawodawstwu, np. w związku z podjęciem pracy w innym państwie członkowskim, oraz osobom, które nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ.

 


Z EKUZ można korzystać wyłącznie do czasu podjęcia pracy lub działalności gospodarczej poza granicami Polski. Od chwili podjęcia pracy w innym państwie członkowskim, bez względu na datę umieszczoną na wydanej EKUZ, niezgodnym z prawem jest posługiwanie się kartą w państwie, w którym podjęta została praca oraz w każdym innym państwie członkowskim.

 

Jak złożyć wniosek o EKUZ? - formularz

 

Aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego należy złożyć wniosek co do zasady w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

 


Wniosek można otrzymać w Oddziale lub Delegaturze albo pobrać ze strony internetowej:
www.nfz.gov.pl/ue/index.php....

Od 1 stycznia 2011 r. w związku ze zwiększającą się mobilnością ubezpieczonych, decyzją Prezesa NFZ, możliwe jest złożenie wniosku o EKUZ w każdym Oddziale Wojewódzkim NFZ, a nie tylko w Oddziale właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

 

Niezbędne dokumenty

 

Do wniosku należy załączyć dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne w NFZ, czyli:

 

- w przypadku pracowników: ostatni RMUA bądź, gdy nie ma możliwości jego uzyskania, aktualnie podstemplowana książeczka ubezpieczeniowa lub zaświadczenie pracodawcy (wg wzoru dostępnego w NFZ);

 

- w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą: ostatni dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;

 

- w przypadku rolników ubezpieczonych w KRUS: zaświadczenie z KRUS o okresach podlegania i odprowadzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne;

 

- w przypadku emerytów: legitymacja emeryta (lub ostatni odcinek emerytury);

 

- w przypadku rencistów: legitymacja rencisty (lub ostatni odcinek renty) oraz decyzja o przyznaniu renty;

 

- w przypadku bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy: zaświadczenie z urzędu pracy o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne

 


Osoba ubezpieczona jako członek rodziny (np. uczeń, student, niepracujący małżonek) również powinna złożyć wniosek o EKUZ, załączając:

 

- dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne osoby, która zgłosiła ją do ubezpieczenia zdrowotnego (patrz wyżej), oraz

 

- dowód zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ (druk ZUS ZCNA jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r. lub ZUS ZCZA jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed dniem 1 lipca 2008 r.),

 

- oraz w przypadku osób, które ukończyły 18 rok życia: dokument potwierdzający kontynuację nauki (np. legitymacja studencka) lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

 


Należy dostarczyć oryginały ww. dokumentów lub poświadczone kopie, natomiast dokumenty ze zdjęciem (np. legitymacja ubezpieczeniowa lub studencka) wystarczy okazać do wglądu

 

Na jaki okres wydawana jest EKUZ?

 

Zgodnie z Decyzją nr S1 Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z dnia 12 czerwca 2009 r., państwa członkowskie samodzielnie ustalają okres, na jaki wydana jest EKUZ, w szczególności biorąc pod uwagę przewidywany czas trwania uprawnień ubezpieczonego.

Na podstawie powyższej delegacji EKUZ w związku z pobytem turystycznym może zostać wydana na okres:

 

- 5 lat dla emeryta;

 

- 6 miesięcy dla osób ubezpieczonych tj. osób zatrudnionych, prowadzących pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą, pobierających rentę, studentów zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię, członków rodzin ww. (w przypadku członka rodziny - dzieci - powyżej 18 r.ż. niezbędne jest każdorazowe przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń)

 

- 2 miesięcy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy oraz niewymienionych wcześniej osób ubezpieczonych;

 


Dodatkowo karta może być wydana:

 

- na okres do 6 miesięcy dla:

 

  1. odla kobiet w okresie ciąży lub porodu, posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  2. odzieci i młodzież do 18 roku życia (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18 roku życia);

 

- na okres do 90 dni dla:

 

  1. oosoby, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza (uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

 

- na okres do 42 dni od dnia porodu dla:

 

  1. okobiety w okresie połogu, posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 


Osoba wyjeżdżająca do pracy otrzymuje Kartę tylko na okres do momentu podjęcia pracy. Okres ważności EKUZ nie może przekraczać okresu przyznanego świadczenia.

 

Okres ważności Karty liczy się od dnia złożenia wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

 

Do czego uprawnia EKUZ?

 

EKUZ uprawnia do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w innym państwie członkowskim w takim zakresie, który umożliwi kontynuowanie zaplanowanego pobytu w tym państwie w bezpiecznych warunkach z medycznego punktu widzenia.

 


EKUZ nie daje żadnych uprawnień, jeżeli celem podróży jest odbycie planowego leczenia.

Karta uprawnia do korzystania w innych państwach z opieki tylko tych placówek, które działają w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia. Za leczenie prywatne pacjent musi zapłacić we własnym zakresie.

 


W większości państw także placówki, działające w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia, pobierają pewne opłaty od ubezpieczonych. EKUZ nie zwalnia z poniesienia tych kosztów.


Co zrobić w przypadku, gdy potrzebuję opieki medycznej podczas pobytu w innym państwie członkowskim i nie posiadam Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego?

 


Jeśli jest się uprawnionym do posiadania Karty, należy skontaktować się telefonicznie, faksem lub za pośrednictwem osoby pozostającej w Polsce z Oddziałem Wojewódzkim NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Oddział wystawi wówczas Certyfikat Zastępczy - papierowy dokument zastępujący Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, który może zostać dostarczony pocztą lub faksem.

Jeśli nie udało się uzyskać Certyfikatu Zastępczego, nie oznacza to, że nie zostanie udzielona niezbędna pomoc medyczna. Jednak prawdopodobnie zostaną Państwo zobowiązani do pokrycia pełnych kosztów leczenia. Następnie istnieje możliwość uzyskania w Polsce zwrotu kosztów poniesionych na leczenie za granicą. Potrzebne do tego są oryginały rachunków i dowodów zapłaty oraz formularz.

 

Pobyt turystyczny w UK / Szkocji a opieka medyczna

 

Wybierając się na krótki turystyczny pobyt do Wielkiej Brytanii warto zainteresować się tym, jakie świadczenia medyczne i na jakich zasadach nam przysługują.

 

Należy korzystać ze świadczeń placówek National Health Service - NHS (Narodowej Służby Zdrowia), tzn. lekarzy rodzinnych (GP), przychodni (NHS Walk-in Centres – Anglia) i szpitali NHS. Należy przedstawić lekarzowi EKUZ oraz dowód tożsamości.

 

Źródło: POLEMI.co.uk - polski portal w UK


Portale partnerskie

bedford160-81jpg

luton160-81

Kurs walut NBP

 Sprzedaż
Kupno
GBP
4,8405
4,7447
EUR
4,2098
4,1264
CHF
3,5156
3,4460
USD
3,4032
3,3358
Zaktualizowano 2018-04-20

Fotogaleria